Met enthousiasme groeien op De Grote Lier

    
 

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapraad (MR) komt op voor belangen van de school, de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. De MR binnen De Grote Lier streeft ernaar door middel van een goede communicatie en een kritische blik een actieve bijdrage te leveren aan het beleid van onze school.

De Wet Medezeggenschap op scholen, die vanaf 1 januari 2007 geldt, stelt niet alleen dat er een MR moet zijn, maar heeft ook een aantal rechten en bevoegdheden geregeld; zoals het informatierecht, het initiatiefrecht, de instemmingbevoegdheid en de adviesbevoegdheid. Dit houdt in dat bepaalde beleidszaken door de directie aan de MR moeten worden voorgelegd om hiervoor instemming dan wel advies te verkrijgen.

De vergadering van de MR is openbaar en kan door iedereen worden bijgewoond, tenzij over individuele personen wordt gesproken.

Alle leerkrachten en alle ouders kunnen de secretaris van de MR verzoeken een onderwerp of voorstel op de agenda van een vergadering te plaatsen om dit te bespreken.

 
Leden


De MR bestaat uit twee geledingen, de zogenaamde oudergeleding en de personeelsgeleding.

De grootte van de MR hangt af van het aantal leerlingen dat de school telt. Voor De Grote Lier betekent dit: drie ouders en drie leerkrachten. Alle leden nemen zitting voor de termijn van drie jaar. Hierna is het mogelijk je opnieuw verkiesbaar stellen.

  
Leerkrachten: Ouders:
Tisra Megens Jeroen Nawijn
Glenda Scanlon  Malou Hellemons
Yvonne Klomp Maarten van Egmond
                                      

Vergaderschema

 4 oktober 2023
17 januari 2024
  6 maart 2024
17 april 2024
19 juni 2024

Alle vergaderingen zijn van 19.15 uur tot 21.15 uur


Notulen

De notulen zijn te vinden in de digitale boekenkast op ouderportaal.

De GMR


Binnen de stichting Lijn 83 , waar de Grote Lier onderdeel van uitmaakt, is er een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (de GMR).

Zaken die bovenschools geregeld worden en voor alle scholen gelijk zijn behoren bij de GMR. In het algemeen kan je stellen dat het bestuursbrede beleid plaatsvindt op GMR-niveau en de implementatie van het beleid plaatsvindt in overleg met de schoolleiding en de MR.

 

 Contact


Ouders kunnen de MR verzoeken een onderwerp of voorstel op de agenda van de vergadering te plaatsen.

Klik op contact om de secretaris van de MR een e-mail te sturen.